پژوهشگر عزیز

لطفا نام و نام خانوادگی، ایمیل، شماره موبایل، دانشگاه محل کار و یا تحصیل، فایل مقاله، مشخصات مجله مورد نظر  (در صورت مشخص بودن آن) و لیست کلمات تخصصی  و معادل انگلیسی آنها در رشته مربوطه (درموارد درخواست ترجمه) را به ایمیل

 virayeshyar@gmail.com

ارسال نمایید و از طریق ارسال پیامک به یکی از شماره های 09121056035 و  یا 09301056035 اطلاع دهید.

در صورت نیاز، جهت صدور گواهی رسمی ویرایش به انگلیسی و رسید پرداخت به فارسی اسامی نویسندگان، نویسنده مسئول و دانشگاه های مربوطه را حتما در ایمیل ارسالی به لاتین قید نمایید. 

با تشکر

ویرایشیار